Acte
necesare

ACTE NECESARE PENTRU ACTUALIZARE PLAN CADASTRAL:
- Copie xerox dupa planul cadastral al imobilului;
- Extras de carte funciara pentru informare aclualizat ( valabil 2 luni);
- Acte din care sa rezulte motivul actualizarii;
- Acte proprietate – copie;
- Cereri semnate proprietar;
- Copie BI/CI proprietar.

DESCARCA PDF
ACTE NECESARE PENTRU ALIPIRE:
- Copie xerox acte de proprietate teren
- Copie B.I./C.I./CUI
- Copie Extras de carte funciara pentru informare pentru fiecare numar cadastral (ce urmeaza a fi alipit-valabilitate extras 2 luni)
- Copie xerox dupa planurile cadastrale (ce urmeaza a fi alipite)
- Certificat de urbanism cu mentiunea ptr. alipire – copie xerox
- Cereri semnate proprietar

DESCARCA PDF
ACTE NECESARE PENTRU AMPLASARE CONSTRUCTIE:
- Copie xerox acte de proprietate teren
- Autorizatie de construire - copie legalizata
- Copie xerox dupa planul cadastral al imobilului;
- Copie xerox dupa proiect (dupa relevee);
- Extras de carte funciara pentru informare actualizat ( valabil 2 luni);
- Proces verbal de receptie finala ptr. constructiile ridicate dupa anul 2000 ( conform cu originalul sau copie legalizata)
- Proces verbal ptr. Demolare (daca au fost constructii pe teren) conform cu originalul sau legalizat
- Copie legalizata autorizatie demolare
- Certificat fiscal cu valoare de impozitare pentru teren si constructie.

DESCARCA PDF
ACTE NECESARE PLANULUI CADASTRAL PENTRU APARTAMENTE
1. Copie legalizata acte proprietate:
- Contract de vanzare cumparare
- Certificat de mostenitor
- Sentinta civila
- Act de partaj voluntar
2. Copie legalizata Ordinul prefectului 3. Original / copie legalizata
> - Adeverinta ca apartamentul a fost achitat integral (este necesara daca apartamentul a fost cumparat de la o firma de stat )
- Certificat fiscal cu valoare de impozitare
4. Copie B.I./C.I.
5. Certificat de casatorie – copie legalizata
6. Cereri semnate proprietar

DESCARCA PDF
ACTE NECESARE PLANULUI CADASTRAL PENTRU DEZLIPIRE:
- Copie acte de proprietate teren
- Extras de carte funciara pentru informare actualizat ( valabilitate 2 luni )
- Copie dupa planul cadastral, ce urmeaza a fi dezlipit
- Copie B.I./C.I. proprietar
- Certificat de urbanism cu mentiunea ptr. dezlipire – copie legalizata (este necesar daca se dezmembreaza mai mult de doua loturi)
- Cereri semnate proprietar

DESCARCA PDF
ACTE NECESARE PENTRU INTABULARE:
- Plan cadastral original sau copie legalizata
- Acte proprietate - copie legalizata
- Certificat fiscal
- CI
- Procura ( daca este cazul )

DESCARCA PDF
ACTE NECESARE PENTRU AVIZ RENEL:
- Plan de situatie;
- Incadrare in zona;
- Certificat de urbanism;
- Adeverinta de rol cu strada si numar;
- Copie BI/CI proprietar

DESCARCA PDF
ACTE NECESARE PLANULUI PARCELAR:
- Cerere solicitare informatii (anexa 1) – stampilat si semnat de primarie;
- Cerere receptie plan parcelar (anexa 1) – stampilat si semnat de primarie;
- Copie CUI – primarie;
- Copie Titlu proprietate.

DESCARCA PDF
ACTE NECESARE PENTRU INTOCMIRE PUZ:
- Certificat de Urbanism – copie xerox
- Acte de proprietate ( certificat mostenitor, contract vanzare- cumparare) – copie xerox;
- Act de identitate – copie xerox;
- Plan cadastral – copie xerox;
- Intabulare – copie xerox;
- Extras carte funciara ( valabilitate 2 luni )

DESCARCA PDF
ACTE NECESARE PENTRU RADIERE CONSTRUCTIE:
- Act de proprietate teren – copie xerox;
- Extras de carte funciara pentru informare actualizat valabilitate 2 luni - copie xerox;
- Planul cadastral existent – copie xerox;
- Autorizatie de demolare - copie legalizata;
- Proces verbal ptr. Demolare - copie legalizata;
- Cereri semnate proprietar;
- Copie B.I./C.I/CUI. – sot , sotie;
- Certificat de casatorie (daca este cazul) - copie legalizata.
NOTA:
Daca numele proprietarului din B.I. /C.I. nu corespunde cu actul de proprietate, trebuie o Declaratie de notorietate

DESCARCA PDF
ACTE NECESARE PENTRU TERENURI CU CONSTRUCTII:
1 ACTE PROPRIETATE - copie legalizata;
- Titlu de proprietate;
- Ordin al prefectului;
- Contract de vanzare cumparare;
- Certificat de mostenitor;
- Contract de donatie;
- Sentinta civila;
- Raport de expertiza;
- Act de partaj voluntar;
- Autorizatie de construire;
- Autorizatie de desfiintare;
- Proces verbal de receptie finala a constructiilor( ptr. constructiile ridicate dupa anul 2000);
- Proces verbal de receptie finala de demolare a constructiilor ( pt constructiile edificate dupa anul 2000);
- Autorizatie demolare;
- Certificat fiscal cu valoare de impozitare pentru teren si constructie (constructii);
- Certificat energetic – prima pagina copie legalizata, iar restul copie XEROX- (doar pentru constructiile care au proces verbal de receptie finala incepand cu data de 01 .07. 2013);
- Certificat de nomenclatura stradala( in functie de localitate);
- Adeverinta din care sa reiasa adresa, tarla, parcela, categoria de folosinta a terenului, suprafata , anul constructiilor, intravilan sau extravilan conform PUG;
- Cereri semnate proprietar;
- Copie B.I./C.I/CUI. – sot , sotie;
- Certificat de casatorie- copie legalizata.
NOTA:
Daca numele proprietarului din B.I. /C.I. nu corespunde cu actul de proprietate, trebuie o Declaratie de notorietate

DESCARCA PDF
ACTE NECESARE PENTRU PLANURI DE SITUATIE:
Copie xerox acte de proprietate teren;
- Extras de carte funciara pentru informare actualizat- valabilitate 2 luni;
- Certificat de urbanism din care sa reiasa scopul planului de situatie – copie xerox;
- Planul cadastral existent copie xerox;
- Copie B.I./C.I./CUI;
- Cereri semnate/stampilate de catre proprietar.
NOTA:
Daca numele proprietarului din B.I. /C.I. nu corespunde cu actul de proprietate, trebuie o Declaratie de notorietate

DESCARCA PDF
ACTE NECESARE PENTRU ANULARE NR CADASTRAL:
- Cerere anulare nr cadastral - semnat si stampilat;
- Planul cadastral (cu extras CF) - ORIGINAL;
- Declaratie notariala din care sa rezulte motivul anularii;
- Copie BI/CI/C.U.I.

DESCARCA PDF